Lokacija:Škrljevo
Investitor:LUKA RIJEKA d.d.
SNIMANJE PODLOGA, PARCELACIJE, ISKOLČENJA, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH OBJEKATA

Za potrebe projektiranja izrađeni su geodetski snimci kompletnog zahvata. Po izvršenoj parcelaciji izmjenjena je granica katastarske općine kako bi zahvat kompleksa tvorio jedinstvenu česticu obzirom na veliko područje zahvata.
Nakon operativnih iskolčenja i završetka po fazama izrađen je geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru nekretnina izrađen u svrhu evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama k.č. 2107/9 u K.o.Kukuljanovo. Geodetskim elaboratom evidentirane su postojeće zgrade na građevinskoj čestici Lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u slobodnoj zoni Luka Rijeka koje su skladišne namjene, nadstrešnice, spremnik i trafostanica, te kontenjerski plato. Za potrebe geodetske izmjere i praćenja radova postavljena je operativna poligonska mreža, te je vezana na poligonsku mrežu K.o. Kukuljanovo u Hrvatskom državnom koordinatnom sustavu (HDKS).